Kedves Szülők!

A 2018/2019. nevelési évre minden férőhelyet betöltöttünk, jelen pillanatban szabad férőhellyel nem rendelkezünk.  Az év közben jelentkezőket várólistára helyezve, az esetlegesen felszabaduló helyekre tudjuk felvenni.

Kérem, hogy a jelentkezések előtt tanulmányozzák át a bölcsődei felvételi eljárás szabályait.


A BÖLCSŐDEI FELVÉTEL RENDJE

A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely az alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára. A bölcsőde feladata a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

A helyi adottságok és hatályos jogszabályok figyelembe vételével bölcsődéink egy éves kortól fogadnak kisgyermekeket. A bölcsődei felvétel rendjét a hatályos jogszabályok mellett az önkormányzat 40/2017.(XII.01.) rendelete szabályozza.

A rendelet alapján a Budakalászi Bölcsődébe – a székhelyen és a telephelyen lévő bölcsődébe egyaránt – a település közigazgatási határán belül élő, ténylegesen a városban lakó gyermekek vehetők fel.

 • A bölcsődei ellátás igénybe vétele önkéntes, a jelentkezés egész évben folyamatos, az ellátást igénylő törvényes képviselője (a továbbiakban: kérelmező) írásbeli kérelmére történik.
 • A bölcsődei nevelési év szeptember 1. napjától a következő év augusztus 31. napjáig tart.
 • A bölcsődét fenntartó önkormányzat minden év március 1. napjáig felhívást és tájékoztatást tesz közzé a következő nevelési évre vonatkozóan, a felvételi kérelmek benyújtásával és a felvétel rendjével kapcsolatosan.
 • A felvételre irányuló kérelmeket a helyi rendelet 1. függelékét képező formanyomtatvány (jelentkezési lap) kitöltésével és annak kötelező mellékleteivel – a gyermek TAJ és lakcímkártyája, a gyermek egészségügyi könyve, a szülők lakcímkártyája, a szülők munkáltatói igazolása, tartósan beteg esetében szakorvos igazolása, sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői vélemény, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetében az erről szóló határozat, valamint hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetről jegyzői határozat – együtt kell benyújtani.
 • A bölcsődei ellátás igénybe vételére irányuló kérelmet az adott nevelési évre az intézmény vezetőjéhez személyesen kell benyújtani. A május 1-ig beérkezett felvételi kérelmekről a becsatolt kérelem és okmányok alapján – a soron következő nevelési évre vonatkozóan – az intézményvezető dönt.
 • A bölcsődébe felvehető az a gyermek, aki bejelentett budakalászi lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen a településen él, valamint akinek szülője a településen dolgozik.
 • A bölcsődei felvételről és  a csoportba való beosztásról az intézmény vezetője dönt.
 • A döntésről a kérelmezőt az intézményvezető június 8-ig írásban tájékoztatja.
 • Az intézményvezető döntése ellen annak kézhezvételétől számított 8 napon belül Budakalász Város jegyzőjéhez fordulhat.
 • Felvétel esetén gyermeke bölcsődei jogviszonya az intézményvezető és szülő között ellátási szerződéssel jön létre.

A bölcsődei jelentkezéshez SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:

 • kitöltött jelentkezési lap,
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a szülő(k) és gyermek lakcímkártyája,
 • a gyermek TAJ kártyája,
 • a szülők munkáltatói igazolása a tényleges munkaviszonyról

A felvételi prioritások:

 • akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
 • akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek,
 • akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.

A jelentkezések előtt tájékozódhatnak a szülők a bölcsődékben, az intézményvezetőtől, a bölcsőde honlapján.

A bölcsőde működéséről, a bölcsődei életről szülői értekezleteken – előre tervezetten minden év áprilisában, majd a június végén és közvetlenül a nevelési év kezdete előtt augusztus végén –  részletes információt kapnak a szülők, érdeklődők. Figyeljék a pontos időpontokat, várjuk szeretettel Önöket a szülőknek szervezett programjainkon.

Jelentkezéshez letöltendő nyomtatványok: