Bölcsődei jelentkezés a 2024/2025. nevelési évre    (2024.02.12.)

Sok család és édesanya gondolataiban gyakran felmerülő kérdés a bölcsődei ellátás igénybevételének, gyermekük intézményben történő elhelyezésének dilemmája.

Segítünk a döntés meghozatalában! A férőhelyek lehetőségeiről érdemes már most tájékozódniuk és gyermekük elhelyezése érdekében a munkáltatójukkal egyeztetni.

A bölcsőde iránt érdeklődő szülők 2024. április 25-én csütörtökön 18 órától a Kós Károly Művelődési Ház Dísztermében összevont SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEN” kapnak részletes tájékoztatást a bölcsődék működéséről, a felvételi jelentkezés módjáról, a felvétel rendjéről, a gyerekek bölcsődei ellátásának sajátosságairól.

Bölcsődéinkben 1-3 éves korú, Budakalászon élő családok gyermekeinek napközbeni ellátását biztosítjuk. Gyermekük felvételi igényét és a jelentkezési dokumentumokat 2024. május 13. hétfői nappal bezárólag legyenek szívesek a Mályva utcai Bölcsődébe személyesen eljuttatni, telefonon előzetes időpont egyeztetésével (tel.: 26/631-366, vagy 70/333-6041).

A bölcsődei jelentkezéshez SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK: kitöltött jelentkezési lap, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a szülő(k) és gyermek lakcímkártyája, a gyermek TAJ kártyája, szülők munkáltatói igazolása.

A jelentkezési lap letölthető a www.budakalaszibolcsode.hu/jelentkezés menüpontból. Kérem Önöket, hogy a 2024-2025. nevelési év tervezése, a csoportok szervezése érdekében a határidőre tekintettel lenni szíveskedjenek.

Mindkét bölcsődében „udvari nyílt játszó délelőttön” vehetnek részt a szülők a bölcsődés korú gyermekeikkel, ahol betekintést nyerhetnek az intézménybe, illetve beszélgethetnek a kisgyermeknevelőkkel, miközben a kisgyermekek is kellemesen érezhetik magukat, ismerkedhetnek leendő társaikkal.

A Budai úti Bölcsődében 2024. április 27-én szombaton 9:30-11:00 óráig, kizárólag csapadékmentes (jó) idő esetén.

A Mályva utcai Bölcsődében 2024. május 4-én szombaton délelőtt 9:30-11:00 óráig, kizárólag csapadékmentes (jó) idő esetén.

Bízunk benne, meg tudjuk győzni Önöket, hogy jó helyen tudhatják gyermekeiket, nyugodtan végezhetik munkaköri teendőiket, míg csemetéik jól érzik magukat a bölcsődében. ha újra munkába állnak.

Szeretettel várjuk Önöket a tájékoztatóra, gyermekeiket Önökkel együtt bölcsődéinkben a játszó délelőttökre!


A BÖLCSŐDEI FELVÉTEL RENDJE

A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely az alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára. A bölcsőde feladata a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

A helyi adottságok és hatályos jogszabályok figyelembe vételével bölcsődéink egy éves kortól fogadnak kisgyermekeket. A bölcsődei felvétel rendjét a hatályos jogszabályok mellett az önkormányzat 40/2017.(XII.01.) rendelete szabályozza.

A rendelet alapján a Budakalászi Bölcsődébe – a székhelyen és a telephelyen lévő bölcsődébe egyaránt – a település közigazgatási határán belül élő, ténylegesen a városban lakó gyermekek vehetők fel.

 • A bölcsődei ellátás igénybe vétele önkéntes, a jelentkezés egész évben folyamatos, az ellátást igénylő törvényes képviselője (a továbbiakban: kérelmező) írásbeli kérelmére történik.
 • A bölcsődei nevelési év szeptember 1. napjától a következő év augusztus 31. napjáig tart.
 • A bölcsődét fenntartó önkormányzat minden év március 1. napjáig felhívást és tájékoztatást tesz közzé a következő nevelési évre vonatkozóan, a felvételi kérelmek benyújtásával és a felvétel rendjével kapcsolatosan.
 • A felvételre irányuló kérelmeket a helyi rendelet 1. függelékét képező formanyomtatvány (jelentkezési lap) kitöltésével és annak kötelező mellékleteivel – a gyermek TAJ és lakcímkártyája, a szülők lakcímkártyája, a szülők munkáltatói igazolása, tartósan beteg esetében szakorvos igazolása, sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői vélemény, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetében az erről szóló határozat, valamint hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetről jegyzői határozat másolataival, a gyermek egészségügyi könyv bemutatásával – együtt kell benyújtani.
 • A bölcsődei ellátás igénybe vételére irányuló kérelmet az adott nevelési évre az intézmény vezetőjének (Budakalász, Mályva utca 1/b) személyesen kell benyújtani. A megadott határidőre beérkezett felvételi kérelmekről a becsatolt kérelem és okmányok alapján – a soron következő nevelési évre vonatkozóan – az intézményvezető dönt.
 • A bölcsődébe felvehető az a gyermek, aki bejelentett budakalászi lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen a településen él, valamint akinek szülője a településen dolgozik.
 • A bölcsődei férőhely biztosításáról és  a csoportba való beosztásról az intézmény vezetője dönt.
 • A döntésről a kérelmezőt az intézményvezető június 10-ig írásban tájékoztatja.
 • Az intézményvezető döntése ellen annak kézhezvételétől számított 8 napon belül Budakalász Város jegyzőjéhez fordulhat.
 • A bölcsődei tényleges felvétel és a gyermek bölcsődei jogviszonya az intézményvezető és szülő között ellátási szerződés aláírásával jön létre, amelyre a beszoktatás első napján kerül sor.

A bölcsődei jelentkezéshez SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:

 • kitöltött JELENTKEZÉSI LAP, a védőnő igazolásával (!), mindkét szülő aláírásával (!)
 • a gyermek SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVI KIVONATA,
 • a szülő(k) és gyermek LAKCÍMKÁRTYÁJA,
 • a gyermek TAJ kártyája,
 • a szülők MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁSA a tényleges munkaviszonyról (az Édesanya esetében előzetesen elfogadható a szándéknyilatkozat az aktív munkaviszony várható kezdetétől)
 • GDPR nyilatkozat (adatkezeléshez hozzájárulás).

A védőnő – a rendszeres gondozásról, a gyermek korának megfelelő fejlettségről és a kötelező oltások teljesítéséről és minden olyan tényről, ami a felvételi eljárásnál figyelembe vehető – kell, hogy igazolást adjon, aláírásával és az intézmény bélyegzőjével hitelesítve.

A felvételi prioritások:

 • akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
 • akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek,
 • akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.

A jelentkezések előtt tájékozódhatnak a szülők  a bölcsőde működéséről az intézményvezetőtől és a bölcsőde honlapján.

Jelentkezéshez letöltendő nyomtatványok: